whatsapp android blaue hacken é possivel rastrear um celular pelo facebook iphone da dinleme iphone spy spiare posizione gps android

 

Офіційний Веб-сайт Пузняковецької сільської ради

Переглянути далі...

  

Підписання угоди про транскордонне співробітництво

Читати далі...

Історія та легенди наших сіл

Читати далі...

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства фінансів України17 липня 2015 року № 648 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 17 липня 2018 року № 617)

БЮДЖЕТНИЙ ЗАПИТ
НА 2019–2021  РОКИ індивідуальни (Форма 2019 -2)

1. __________Пузняковецька  сільська   рада         _____________( _0__ ) ( _1__ )

(найменування головного розпорядника коштів місцевого бюджету)                      (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

2. ______Виконком  Пузняковецької   сільської ___ради       ___________( _0__ ) ( _1_ )

(найменування відповідального виконавця)                                                                (код Типової відомчої класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

3. _______Організаційне, інформаційно-аналітичне та  матеріально- технічне

                     забезпечення  діяльності  сільської ради   __________________( _0__ ) ( __1_ ) ( _1__ ) ( __0_ ) ( __1_ ) ( _5__ ) ( _0__ )

(найменування бюджетної програми/підпрограми                                                              (код Програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів)

   згідно з Типовою програмною класифікацією
  видатків та кредитування місцевих бюджетів)

4. Мета та завдання бюджетної програми/підпрограми на 2019 -2020 роки: Організаційне, інформаційно-аналітичне та  матеріально- технічне        забезпечення  діяльності  сільської ради   

         

1) мета бюджетної програми/підпрограми, строки її реалізації;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та  матеріально- технічне  забезпечення  діяльності  сільської ради, протягом  бюджетного року   

2) завдання бюджетної програми/підпрограми;

Організаційне, інформаційно-аналітичне та  матеріально- технічне  забезпечення  діяльності  сільської ради, протягом  бюджетного року   

3) підстави реалізації бюджетної програми/підпрограми.

Конституція  України, Бюджетний  Кодекс України, Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні» ( їз змінами і доповненнями) від 01.05.1997 року

5. Надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми:

1) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2017 -2019 роках:

(грн)

Код Найменування 2017 рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019  рік (проект)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3 + 4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7 + 8) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11 + 12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
  Надходження із загального фонду бюджету

737 761

x x

737 761

595 800

x x

595 800

621 000

x x

621 000

 

Власні надходження бюджетних установ

(розписати за видами надходжень)

x - - - x - - - x - - -
  Інші надходження спеціального фонду
(розписати за видами надходжень)
x       x       x      
  Повернення кредитів до бюджету x       x       x      
  УСЬОГО 737 761 x x 737 761 595 800 x x 595 800 621 000 х х 621 000

2) надходження для виконання бюджетної програми/підпрограми у 2020 -2021 роках:                                                                                       (грн)

Код Найменування 2020 рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
загальний
фонд
спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3 + 4) загальний
фонд
спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7 + 8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Надходження із загального фонду бюджету 650 000 x   650 000 680 000 x   680 000
 

Власні надходження бюджетних установ

(розписати за видами надходжень)

x       x      
 

Інші надходження
спеціального фонду

(розписати за видами надходжень)

        x      
  Повернення кредитів до бюджету x       x      
  УСЬОГО 650 000     650 000 680 000     680 000

6. Витрати за кодами Економічної класифікації видатків / Класифікації кредитування бюджету:

1) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020_–2021 роках:

(грн)

Код
Економічної класифікації
видатків бюджету
Найменування 20___ рік (звіт) 20___ рік (затверджено) 20___ рік (проект)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3 + 4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7 + 8) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11 + 12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
2000 Поточні видатки 737 761,1     737 761,1 595 800,0     595 800,0 621 000,0     621 000,0
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 636 487,1     636 487,1 546 940,0     546 940,0 578 400,0     578 400,0
2110 Оплата праці 525 440,1     525 440,1 442 440,0     442 440,0 452 712,0     452 712,0
2111 Заробітна плата 525 440,1     525 440,1 442 440,0     442 440,0 452 712,0     452 712,0
2112 Грошове забезпечення військовослужбовців                        
2120 Нарахування на оплату праці 111 047,0     111 047,0 104 500,0     104 500,0 125 688,0     125 688,0
2200 Використання товарів і послуг 101 274,0     101 274,0 48 860,0     48 860,0 37 600,0     37 600,0
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 15 961,0     15 961,0 8 000,0     8 000,0 1 000,0     1 000,0
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали                        
2230 Продукти харчування                        
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 80 655,5     80 655,5 26 860,0     26 860,0 27 100,0     27 100,0
2250 Видатки на відрядження                        
2260 Видатки та заходи спеціального призначення                        
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 4 657,5     4 657,5 14 000,0     14 000,0 9 500,0     9 500,0
2271 Оплата теплопостачання                        
2272 Оплата водопостачання та водовідведення                        
2273 Оплата електроенергії 4 657,5     4 657,5 4 000,0     4 000,0 5 000,0     5 000,0
2274 Оплата природного газу                        
2275 Оплата інших енергоносіїв         10 000,0     10 000,0 4 500,0     4 500,0
2276 Оплата енергосервісу                        
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм                        
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм                        
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                        
2400 Обслуговування боргових зобов'язань                        
2410 Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань                        
2420 Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань                        
2600 Поточні трансферти                        
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                        
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів                        
2630 Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям                        
2700 Соціальне забезпечення                 5 000,0     5 000,0
2710 Виплата пенсій і допомоги                        
2720 Стипендії                        
2730 Інші виплати населенню                 5 000,0     5 000,0
2800 Інші поточні видатки                        
3000 Капітальні видатки         17 000,0     17 000,0        
3100 Придбання основного капіталу         17 000,0     17 000,0        
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування         17 000,0     17 000,0        
3120 Капітальне будівництво (придбання)                        
3121 Капітальне будівництво (придбання) житла                        
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів                        
3130 Капітальний ремонт                        
3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)                        
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів                        
3140 Реконструкція та реставрація                        
3141 Реконструкція житлового фонду (приміщень)                        
3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів                        
3143 Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури                        
3150 Створення державних запасів і резервів                        
3160 Придбання землі та нематеріальних активів                        
3200 Капітальні трансферти                        
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                        
3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів                        
3230 Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям                        
3240 Капітальні трансферти населенню                        
9000 Нерозподілені видатки                        
                           
  УСЬОГО 737 761,1     737 761,1 595 800,0     595 800,0 621 000,0     621 000,0

2) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20___–20___ роках:

(грн)

Код
Класифікації кредитування бюджету
Найменування 20___ рік (звіт) 20___ рік (затверджено) 20___ рік (проект)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3 + 4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7 + 8) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (11 + 12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
                           
                           
  УСЬОГО                        

3) видатки за кодами Економічної класифікації видатків бюджету у 2020–2021 роках:

(грн)

Код
Економічної класифікації видатків бюджету
Найменування 2020 рік (прогноз) 2021_ рік (прогноз)
загальний
фонд
спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3 + 4) загальний
фонд
спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7 + 8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
2000 Поточні видатки 650 000,0     650 000,0 680 000,0     680 000,0
2100 Оплата праці і нарахування на заробітну плату 602 000,0     602 000,0 626 000,0     626 000,0
2110 Оплата праці 469 560,0     469 560,0 488 280,0     488 280,0
2111 Заробітна плата 469 560,0     469 560,0 488 280,0     488 280,0
2112 Грошове забезпечення військовослужбовців                
2120 Нарахування на оплату праці 132 440,0     132 440,0 137 720,0     137 720,0
2200 Використання товарів і послуг 48 000,0     48 000,0 54 000,0     54 000,0
2210 Предмети, матеріали, обладнання та інвентар 3 000,0     3 000,0 5 000,0     5 000,0
2220 Медикаменти та перев'язувальні матеріали                
2230 Продукти харчування                
2240 Оплата послуг (крім комунальних) 29 000,0     29 000,0 31 000,0     31 000,0
2250 Видатки на відрядження                
2260 Видатки та заходи спеціального призначення                
2270 Оплата комунальних послуг та енергоносіїв 16 000,0     16 000,0 18 000,0     18 000,0
2271 Оплата теплопостачання                
2272 Оплата водопостачання та водовідведення                
2273 Оплата електроенергії 6 000,0     6 000,0 7 000,0     7 000,0
2274 Оплата природного газу                
2275 Оплата інших енергоносіїв 10 000,0     10 000,0 11 000,0     11 000,0
2276 Оплата енергосервісу                
2280 Дослідження і розробки, окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм                
2281 Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації державних (регіональних) програм                
2282 Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку                
2400 Обслуговування боргових зобов'язань                
2410 Обслуговування внутрішніх боргових зобов'язань                
2420 Обслуговування зовнішніх боргових зобов'язань                
2600 Поточні трансферти                
2610 Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                
2620 Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів                
2630 Поточні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям                
2700 Соціальне забезпечення                
2710 Виплата пенсій і допомоги                
2720 Стипендії                
2730 Інші виплати населенню                
2800 Інші поточні видатки                
3000 Капітальні видатки                
3100 Придбання основного капіталу                
3110 Придбання обладнання і предметів довгострокового користування                
3120 Капітальне будівництво (придбання)                
3121 Капітальне будівництво (придбання) житла                
3122 Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів                
3130 Капітальний ремонт                
3131 Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)                
3132 Капітальний ремонт інших об'єктів                
3140 Реконструкція та реставрація                
3141 Реконструкція житлового фонду (приміщень)                
3142 Реконструкція та реставрація інших об'єктів                
3143 Реставрація пам'яток культури, історії та архітектури                
3150 Створення державних запасів і резервів                
3160 Придбання землі та нематеріальних активів                
3200 Капітальні трансферти                
3210 Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)                
3220 Капітальні трансферти органам державного управління інших рівнів                
3230 Капітальні трансферти урядам іноземних держав та міжнародним організаціям                
3240 Капітальні трансферти населенню                
9000 Нерозподілені видатки                
                   
                   
  УСЬОГО 650 000,0     650 000,0 680 000,0     680 000,0

4) надання кредитів за кодами Класифікації кредитування бюджету у 20___–20___ роках:

(грн)

Код
Класифікації кредитування бюджету
Найменування 20___ рік (прогноз) 20___ рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3 + 4) загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7 + 8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
                   
                   
  УСЬОГО                

7. Витрати за напрямами використання бюджетних коштів:

1) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2017–2019 роках:

(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів 2017 рік (звіт) 2018  рік (затверджено) 2019 рік (проект)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(3 + 4)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(7 + 8)
загальний фонд спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом
(11 + 12)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
1 Забезпечення   виконання  наданих законом  повноважень

737 761

   

737 761

595 800

   

595 800

621 000

   

621 000

                           
  УСЬОГО 737 761     737 761 595 800     595 800 621 000     621 000

2) витрати за напрямами використання бюджетних коштів у 2020 –2021 роках:

(грн)

№ з/п Напрями використання бюджетних коштів 2020  рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
загальний
фонд
спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (3 + 4) загальний
фонд
спеціальний фонд у тому числі бюджет розвитку разом (7 + 8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Забезпечення   виконання  наданих законом  повноважень 650 000     650 000 680 000     680 000
                   
  УСЬОГО 650 000     650 000 680 000     680 000

8. Результативні показники бюджетної програми/підпрограми:

1) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2017–2019 роках:

(грн)

№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2017  рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019 рік (проект)
загальний фонд спеціальний фонд

разом

(5 + 6)

загальний фонд спеціальний фонд

разом

(8 + 9)

загальний фонд спеціальний фонд

разом

(11 + 12)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
  Організаційне, інформаційно-аналітичне та  матеріально- технічне        забезпечення  діяльності  сільської ради                      
  Завдання  1                      
  Забезпечення  виконання наданих законодавством повноважень                      
  Показники затрат                      
  К-сть штатних одиниць одиниць Шт.. розпис 6,5 - 6,5 6,5 - 6,5 6,5   6,5
  Загальна  площа приміщень тис. кв. м. Технічний паспорт 0,287 - 0,287 0,287 - 0,287 0,287 - 0,287
                         
  Показники продукту                      
  К-сть прийнятих нормативно-правових актів од. Дані управлін обліку 135 - 135 138 - 138 140   140
  К-сть отриманих листів, звернень, клопотань,, листів, заяв, скарг,та інших документів

од

Дані управлін обліку 1746 - 1746 2106 - 2106 2110   2110
  К-сть протокольних заходів одиниц Засідання сесій сільської ради, засідань виконк.  пост.д депутат .комісій, зборів селян

33

-

33

35

-

35

35

 

35

  Показники ефективності                      
  Кількість виконаних  листів, звернень, заяв, скарг, клопотань та інших документів на одного працівника

од.

Вихідна кореспонденція, фінансова та бухгалтерська звітність

294

-

294

350

-

350

352

 

352

  Витрати на  утримання однієї штатної одиниці тис.грн кошторис

113

-

113

92

-

92

95

 

95

  Показники  якості                      
  К-сть нормативно-правових актів, опублікованих у виданнях, доступних для  громадськості Од.   135 - 135 138 - 138 139   139

2) результативні показники бюджетної програми/підпрограми у 2020–2021 роках:

(грн)

№ з/п Показники Одиниця виміру Джерело інформації 2020 рік (прогноз) 2021  рік (прогноз)
загальний
фонд
спеціальний
фонд

разом

(5 + 6)

загальний
фонд
спеціальний
фонд

разом

(8 + 9)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
  Організаційне, інформаційно-аналітичне та  матеріально- технічне        забезпечення  діяльності  сільської ради                
  Завдання  1                
  Забезпечення  виконання наданих законодавством повноважень                
  затрат                
  К-сть штатних одиниць одиниць Шт.. розпис 6,5   6,5 6,5   6,5
  Загальна  площа приміщень тис. кв. м. Технічний паспорт 0,287   0,287 0,287   0,287
  продукту                
  К-сть прийнятих нормативно-правових актів од. Дані управлін обліку 140   140 140   140
  К-сть отриманих листів, звернень, клопотань,, листів, заяв, скарг,та інших документів

од

Дані управлін обліку 2216   2216 2221   2221
  К-сть протокольних заходів одиниц Засідання сесій сільської ради, засідань виконк.  пост.д депутат .комісій, зборів селян

35

 

35

35

 

35

  Показники ефективності                
  Кількість виконаних  листів, звернень, заяв, скарг, клопотань та інших документів на одного працівника

од.

Вихідна кореспонденція, фінансова та бухгалтерська звітність

367

 

367

368

 

368

  Витрати на  утримання однієї штатної одиниці тис.грн кошторис

100

 

         100

105

 

105

  Показники якості                
  К-сть нормативно-правових актів, опублікованих у виданнях, доступних для  громадськості Од.              
        140   140 140   140

9. Структура видатків на оплату праці:

(грн)

Найменування 2017_ рік (звіт) 2018 рік (затверджено) 2019_ рік (проект) 2020_ рік (прогноз) 2021 рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
у тому числі оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також
у спеціальному фонді
x   x           x  
Завдання 1                    
1. Посадовий оклад з врахуванням підвищень, у т.ч.: 19 754,0   25 381,0   26 651,0   27 983,0   29 382,0  
- за тарифними та посадовими окладами                    
- підвищення посадових окладів                    
2. Обов'язкові доплати та надбавки 8 603,3   11 461,8   12 034,0   12 635,0   13 266,8  
3. Стимулюючі доплати та надбавки                    
4. Допомога на оздоровлення 19 199,0   32 746,8   34 383,0   36 102,0   37 902,0  
5. Матеріальна допомога 21 281,9                  
6. Грошова винагорода                    
7. Премії 166 638,8   13 823,0   14 514,0   15 239,7   16 001,0  
8. Індексація заробітної плати                    
9. Доплати і надбавки не враховані у штатному розписі  (нічні, святкові, заміщення, тощо)                    
10. Доплата до мінімальної заробітної плати                    
УСЬОГО 235 477,0   83 412,6   87 582,0   91 959,7   96 551,8  
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді Х   Х   Х   Х   Х  
Завдання 2                    
1. Посадовий оклад з врахуванням підвищень, у т.ч.:                    
- за тарифними та посадовими окладами                    
- підвищення посадових окладів                    
2. Обов'язкові доплати та надбавки                    
3. Стимулюючі доплати та надбавки                    
4. Допомога на оздоровлення                    
5. Матеріальна допомога                    
6. Грошова винагорода                    
7. Премії                    
8. Індексація заробітної плати                    
9. Доплати і надбавки не враховані у штатному розписі  (нічні, святкові, заміщення, тощо)                    
10. Доплата до мінімальної заробітної плати                    
УСЬОГО                    
в т.ч. оплата праці штатних одиниць за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді Х   Х   Х   Х   Х  

10. Чисельність зайнятих у бюджетних установах:

№ з/п Категорії
працівників
2017 рік (звіт) 2018  рік (план) 2019 рік 2020  рік 2021 рік
загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд спеціальний фонд загальний фонд

спеціальний

фонд

загальний фонд

спеціальний

фонд

загальний фонд

спеціальний

фонд

затвер-джено фактично зайняті затвер-джено фактично зайняті затвер-джено фактично зайняті затвер-джено фактично зайняті
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
  Кількість  штатних одиниць 6,5 6 - - 6,5 6 - - 6,5          
  Державні службовці 4 4 - - 4 4 - - 4 - - - - -
  Робітники 2,5 2 - - 2,5 2 - -            
                               
  УСЬОГО 6,5 6     6,5 6     6,5          
  з них: штатні одиниці
за загальним фондом, що враховані також у спеціальному фонді
x x     x x     x   x   x  

11. Місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми:

1) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 20___–20___ роках:

(грн)

№ з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Коли та яким документом затверджена 20___ рік (звіт) 20___ рік (затверджено) 20___ рік (проект)
загальний фонд спеціальний фонд

разом

(4 + 5)

загальний фонд спеціальний фонд

разом

(7 + 8)

загальний фонд спеціальний фонд

разом

(10 + 11)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
  УСЬОГО                    

2) місцеві/регіональні програми, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми у 20___–20___ роках:

(грн)

№ з/п Найменування місцевої/ регіональної програми Коли та яким документом затверджена 20___ рік (прогноз) 20___ рік (прогноз)
загальний фонд спеціальний фонд разом (4 + 5) загальний фонд спеціальний фонд разом (7 + 8)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
  УСЬОГО              

12. Об’єкти, які виконуються в межах бюджетної програми/підпрограми за рахунок коштів бюджету розвитку у 20___–20___ роках:

(грн)

Найменування об’єкта відповідно до проектно-кошторисної документації Строк реалізації об’єкта
(рік початку
і завершення)
Загальна вартість об’єкта 20___ рік (звіт) 20___ рік (затверджено) 20___ рік (проект) 20___ рік (прогноз) 20___ рік (прогноз)

спеціальний фонд

(бюджет розвитку)

рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %

спеціальний фонд

(бюджет розвитку)

рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %

спеціальний фонд

(бюджет розвитку)

рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %

спеціальний фонд

(бюджет розвитку)

рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %

спеціальний фонд

(бюджет розвитку)

рівень будівельної готовності об’єкта на кінець бюджетного періоду, %
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
                         
                         

13. Аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів загального фонду бюджету у 20___ році, очікувані результати у 20___ році, обґрунтування необхідності передбачення витрат на 20___–20___ роки.

14. Бюджетні зобов’язання у 20___–20___ роках:

1) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20___ році:

(грн)

Код
Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету
Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки/ надання кредитів Кредиторська заборгованість на початок минулого бюджетного періоду Кредиторська заборгованість на кінець минулого бюджетного періоду Зміна кредиторської заборгованості (6 – 5) Погашено кредиторську заборгованість за рахунок коштів Бюджетні зобов’язання (4 + 6)
загального фонду спеціального
фонду
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
                   
                   
  УСЬОГО                

2) кредиторська заборгованість місцевого бюджету у 20___–20___ роках:

(грн)

Код
Економічної класифікації видатків
бюджету/
код
Класифікації кредитування бюджету
Найменування 20___ рік 20___ рік
затверджені призначення кредиторська заборгованість на початок поточного бюджетного періоду планується погасити кредиторську заборгованість
за рахунок коштів
очікуваний
обсяг взяття поточних зобов’язань (3 – 5)
граничний обсяг можлива кредиторська заборгованість на початок планового бюджетного періоду
(4 – 5 – 6)
планується погасити кредиторську заборгованість
за рахунок коштів
очікуваний обсяг взяття поточних зобов’язань (8 – 10)
загального фонду спеціального фонду загального фонду спеціального фонду
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
                       
                       
  УСЬОГО                    

3) дебіторська заборгованість у 20___–20___ роках:

(грн)

Код Економічної класифікації видатків бюджету/ код Класифікації кредитування бюджету Найменування Затверджено з урахуванням змін Касові видатки/ надання кредитів Дебіторська заборгованість
на 01.01.20___
Дебіторська заборгованість
на 01.01.20___
Очікувана дебіторська заборгованість
на 01.01.20___
Причини виникнення заборгованості Вжиті заходи щодо погашення заборгованості
1 2 3 4 5 6 7 8 9
                 
                 
  УСЬОГО              

4) аналіз управління бюджетними зобов’язаннями та пропозиції щодо упорядкування бюджетних зобов’язань у 20___ році.

15. Підстави та обґрунтування видатків спеціального фонду на 20___ рік та на 20___–20___ роки за рахунок надходжень до спеціального фонду, аналіз результатів, досягнутих внаслідок використання коштів спеціального фонду бюджету у 20___ році, та очікувані результати у 20___ році.

Сільський голова

_______________________

(підпис)

 

_______________Хохол  О.В.__________

(прізвище та ініціали)

Головний бухгалтер

_______________________

(підпис)

 

_____________Соскида Н.Й_________

(прізвище та ініціали)


Контактна інформація

Контактна інформація Пузняковецької сільської ради:

Адреса: 89630, буд. 69 А / І с.ПузняківціМукачівський район, Закарпатської області.
Телефон: +38(03131)7-02-24, факс 7-02-21

Мапа

Офіційні ресурси